CFrameWnd::NegotiateBorderSpace

wirtualne BOOL NegotiateBorderSpace (UINT nBorderCmd, LPRECT lpRectBorder );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nBorderCmd

Zawiera jedną z następujących wartości z wyliczenia BorderCmd:

lpRectBorder

Wskaźnik do struktury RECT lub obiekt CRect , który określa współrzędne granicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do negocjowania granicy obszaru w oknie ramki podczas aktywacji w trybie bezpośrednim OLE. Ta funkcja Państwa jest implementacją CFrameWnd OLE granicy przestrzeni negocjacji.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IOleInPlaceUIWindow

Index