CFrameWnd::LoadAccelTable

BOOL LoadAccelTable ( LPCTSTR lpszResourceName );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli tabela akceleratora został pomyślnie załadowany; inny sposób 0.

Parametry

lpszResourceName

Identyfikuje nazwę zasobu akceleratora. Użyj MAKEINTRESOURCE , jeśli zasób jest identyfikowany z Identyfikatorem całkowitą.

Uwagi

Wywołanie do załadowania tabeli podanego akceleratora. Tylko jedna tabela mogą być ładowane w czasie.

Akcelerator tabel ładowanych z zasobów są automatycznie zwalniane po zakończeniu działania aplikacji.

Jeśli zadzwonisz LoadFrame utworzyć w oknie ramki, ramach ładuje tabelę akceleratora wraz z zasobów menu i ikony, a kolejne wywołania do tej funkcji członek jest zbędne.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFrameWnd::LoadFrame, :: LoadAccelerators

Index