CFrameWnd::InitialUpdateFrame

void InitialUpdateFrame (CDocument * pDoc, BOOL bMakeVisible );

Parametry

pDoc

Punkty do dokumentu, do którego okno ramek jest skojarzony. Może być NULL.

bMakeVisible

Jeśli wartość TRUE, wskazuje, że ramka powinna stać się widoczne i aktywne. Jeśli Fałsz, nie elementy podrzędne są widoczne.

Uwagi

Wywołanie IntitialUpdateFrame po utworzeniu nowej ramki z Tworzenie. Powoduje to wszystkie widoki w tym oknie ramki, aby ich odbierać OnInitialUpdate.

Także jeśli nie było wcześniej aktywnego widoku, aktywny odbywa się podstawowy widok w oknie ramki. Podstawowy jest widokiem identyfikatorze dziecko AFX_IDW_PANE_FIRST. Wreszcie w oknie ramki składa się widoczne, jeśli bMakeVisible jest różna od zera. Jeśli bMakeVisible jest równa 0, skupienia i stan widzialności okna ramka będzie pozostają niezmienione. Nie jest konieczne do wywołania tej funkcji, gdy za pomocą ramy realizacji nowego pliku i otwieranie pliku.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CView::OnInitialUpdate, CFrameWnd::SetActiveView, CDocTemplate::Create&NewFrame

Index