CFrameWnd::DockControlBar

nieważne DockControlBar ( CControlBar * pBar, UINT nDockBarID = 0, LPCRECT lpRect = NULL );

Parametry

pBar

Punkty pasek sterowania, aby być zadokowany.

nDockBarID

Określa, które strony okna ramki, aby rozważyć dokowania. Można je 0, albo jeden lub więcej z następujących:

lpRect

Określa zgodnie ze współrzędnymi ekranowymi, gdy pasek sterowania zostanie zadokowany w obszarze nonclient okna ramki docelowej.

Uwagi

Powoduje, że pasek sterowania do zadokowany aby oknie ramki. Pasek sterowania zostanie zadokowany na jeden z boków okna ramki, określony w wywołaniach zarówno CControlBar::EnableDocking , jak i CFrameWnd::EnableDocking. Strony wybrane jest określana przez nDockBarID.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::FloatControlBar

Index