CFrameWnd::CreateView

CWnd * CreateView (CCreateContext * pContext, UINT nID = AFX_IDW_PANE_FIRST);

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CWnd w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

pContext

Określa typ widoku, a dokument.

nID

Numer identyfikacyjny widoku.

Uwagi

Wywołanie funkcji CreateView do utworzenia widoku w ramce. Tej funkcji Państwa do tworzenia "widoki", która nie CView-uzyskane w ramce. Po wywołaniu CreateView, należy ręcznie ustawić widok aktywnego i ustawić ją jako widoczna; zadania te nie są automatycznie wykonywane przez CreateView.

Uwaga   Próbki MFC zaawansowane pojęcia zebrać używa CreateView Aby uzyskać poprawne efekty 3D w systemie Windows 95.

Omówienie CFrameWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index