CFontHolder::Select

CFont * Zaznacz ( CDC * pDC, długą cyLogical, długą cyHimetric );

Wartość zwracany

Wskaźnik czcionkę, która jest zastępowana.

Parametry

pDC

Kontekstu urządzenia, do którego jest wybrana czcionka.

cyLogical

Wysokość, w jednostkach logicznych, prostokąt, w którym formant jest rysowany.

cyHimetric

Wysokość, w jednostkach MM_HIMETRIC formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wybierz czcionkę z kontroli w kontekście określonego urządzenia.

Zobacz GetFontHandle do dyskusji w sprawie parametrów cyLogical i cyHimetric.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index