CFontHolder::GetDisplayString

BOOL GetDispl&ayString ( CStringamp; strValue );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ciąg jest pomyślnie pobrane; inny sposób 0.

Parametry

strValue

Odniesienie do CString , który jest ciąg wyświetlany.

Uwagi

Pobiera ciąg, która może być wyświetlana w przeglądarce właściwości kontenera.

Omówienie CFontHolder |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index