CFontDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

IDOK lub IDCANCEL. Jeśli zwracany jest IDCANCEL , wywołanie systemu Windows funkcji CommDlgExtendedError w celu określenia, czy wystąpił błąd.

IDOK i IDCANCEL są stałymi, które wskazują, czy użytkownik zaznaczony przycisk OK i Anuluj.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe Czcionka wspólnego systemu Windows i umożliwia użytkownikowi wybranie czcionki.

Jeśli chcesz zainicjować różnych formantów okna dialogowego Czcionka ustawiając członków o strukturze m_cf , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

DoModal zwraca IDOK, można wywołać innych funkcji pobierania ustawień lub informacje wprowadzane przez użytkownika w oknie dialogowym.

Omówienie CFontDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::DoModal, CFontDialog::CFontDialog

Index