CFont::CreatePointFontIndirect

BOOL CreatePointFontIndirect (const LOGFONT * lpLogFont, CDC * pDC = NULL);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie, w przeciwnym razie 0.

Parametry

lpLogFont

Punkty do struktury LOGFONT , który definiuje charakterystyki czcionki logiczne. Członek lfHeight struktury LOGFONT mierzy się w dziesiątych częściach punkt, zamiast jednostek logicznych. (Na przykład ustawić lfHeight do 120 do żądania 12-punktową czcionkę.)

pDC

Wskaźnik do obiektu CDC używanego do konwersji wysokość w lfHeight do jednostek logicznych. Jeśli wartość NULL, kontekstu urządzenia ekranu służy do konwersji.

Uwagi

Ta funkcja jest taka sama, jak CreateFontIndirect , z zastrzeżeniem, że członek lfHeight LOGFONT jest interpretowana w dziesiątych jednostek punkt, zamiast urządzenia. Ta funkcja automatycznie konwertuje wysokość w lfHeight do jednostek logicznych, użycie obiektu CDC wskazywanego przez kontrolera pDC przed przekazaniem struktury LOGFONT do systemu Windows.

Po zakończeniu z obiektem CFont utworzone przez funkcję CreatePointFontIndirect , najpierw zaznacz czcionkę tego kontekstu urządzenia następnie usunąć obiekt CFont.

Omówienie CFont |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFont::CreatePointFont, CFont::CreateFontIndirect

Index