CFont::CreatePointFont

BOOL CreatePointFont (int nPointSize, LPCTSTR lpszFaceName, CDC * pDC = NULL);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie, w przeciwnym razie 0.

Parametry

nPointSize

Z wnioskiem o wysokości czcionki w dziesiątych częściach punktu. (Na przykład przekazać 120 do żądania 12-punktową czcionkę.)

lpszFaceName

CString lub wskaźnik na ciąg zakończony zerem, określający nazwę krój czcionki. Długość ten ciąg nie może przekraczać 30 znaków. Funkcja systemu Windows EnumFontFamilies może służyć do wyliczenia wszystkich aktualnie dostępnych czcionek. Jeśli lpszFaceName ma wartość NULL, interfejs GDI używa kroju niezależny od urządzenia.

pDC

Wskaźnik do obiektu CDC używanego do konwersji wysokość w nPointSize do jednostek logicznych. Jeśli wartość NULL, kontekstu urządzenia ekranu służy do konwersji.

Uwagi

Ta funkcja umożliwia łatwe tworzenie czcionki określony krój i rozmiar w punktach. Automatycznie konwertuje wysokość w nPointSize do jednostki logiczne przy użyciu obiektu CDC wskazywanego przez kontrolera pDC.

Po zakończeniu z obiektem CFont utworzone przez funkcję CreatePointFont , najpierw zaznacz czcionkę tego kontekstu urządzenia następnie usunąć obiekt CFont.

Omówienie CFont |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFont::CreatePointFontIndirect, CFont::CreateFont

Index