CFont::CreateFontIndirect

BOOL CreateFontIndirect(const LOGFONT* lpLogFont );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpLogFont

Punkty do struktury LOGFONT , który definiuje charakterystyki czcionki logiczne.

Uwagi

Inicjuje obiekt CFont z cech podanych w strukturze LOGFONT wskazywanego przez lpLogFont. Czcionki można następnie wybrać czcionki dla każdego urządzenia.

Ta czcionka ma właściwości określone w LOGFONT struktury. Wybranie czcionki za pomocą funkcji członek CDC::SelectObject mapowania czcionek GDI próbuje dopasować logiczne czcionki z istniejących czcionki fizyczne. Jeśli go nie powiedzie się znaleźć dokładny odpowiednik logiczne czcionki, stanowi alternatywę charakterystyce pasują jak wiele cech żądanej możliwie.

Po zakończeniu z obiektem CFont utworzone przez funkcję CreateFontIndirect , najpierw zaznacz czcionkę tego kontekstu urządzenia następnie usunąć obiekt CFont.

Omówienie CFont |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFont::CreateFont, CFont::CreatePointFontIndirect, CDC::SelectObject, CGdiObject::DeleteObject, :: CreateFontIndirect

Index