CFindReplaceDialog::IsTerminating

BOOL IsTerminating ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli użytkownik postanawia wypowiedzieć okno dialogowe; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie funkcji w obrębie funkcji wywołania zwrotnego do określenia, czy użytkownik postanawia wypowiedzieć okna dialogowego. Jeśli funkcja ta zwraca wartość niezerową, należy wywołać funkcję Państwa DestroyWindow bieżące okno dialogowe i ustawić dowolnej zmiennej wskaźnik pole dialogowe na NULL. Opcjonalnie można można również przechowywać ostatnio wprowadzony tekst Znajdź/Zamień i używać go zainicjować następnego okna dialogowego Znajdź/Zastąp.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index