CFindReplaceDialog::GetNotifier

statyczne CFindReplaceDialog * PASCAL GetNotifier ( FIKCYJNYMI fikcyjnymi );

Wartość zwracany

Wskaźnik do bieżącego okna dialogowego.

Parametry

fikcyjnymi

Wartość fikcyjnymi przekazywana, aby oknie ramki OnFindReplace Członkowskie funkcji.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania wskaźnik bieżące okno dialogowe Znajdź Zastąp. Dlatego powinno być używane w funkcji wywołania zwrotnego dostępu bieżące okno dialogowe, wywoływać funkcje członków i dostęp do struktury m_fr.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index