CFindReplaceDialog::CFindReplaceDialog

CFindReplaceDialog ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CFindReplaceDialog . CFindReplaceDialog obiekty są zbudowane na stercie z operatora new . Aby uzyskać więcej informacji na temat budowy CFindReplaceDialog obiektów zobacz Omówienie CFindReplaceDialog . Użyj funkcji członek Tworzenie do wyświetlania okna dialogowego.

Omówienie CFindReplaceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFindReplaceDialog::Create

Index