CFileFind::IsDirectory

(BOOL IsDirectory) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić czy znaleziony plik jest katalogiem. Plik, który jest katalogiem jest oznaczone FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY atrybut pliku określone w struktury WIN32_FIND_DATA.

Zobacz opis funkcji członek MatchesMask Aby uzyskać pełną listę atrybutów pliku.

Omówienie CFileFind |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index