CFileException::m_lOsError

Uwagi

Zawiera kod błędu systemu operacyjnego dla tego wyjątku. Zobacz instrukcji obsługi technicznej system operacyjny, aby uzyskać listę kodów błędów. Ten element członkowski danych jest zmiennej publicznej typu LONG.

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index