CFileException::CFileException

CFileException ( int spowodować = CFileException::none, DŁUGO lOsError = -1 );

Parametry

przyczyna

Zmienna typu wyliczanego, która wskazuje przyczyny wyjątek. Aby uzyskać listę możliwych wartości, zobacz CFileException::m_cause.

lOsError

Operacyjne systemu szczególne przyczyny wyjątku, jeżeli są dostępne. Parametr lOsError zawiera więcej informacji niż spowodować.

Uwagi

Tworzy obiekt CFileException , który przechowuje kod przyczyny i kodu systemu operacyjnego w obiekcie.

Nie używać tego konstruktora bezpośrednio, ale raczej wywołania funkcji globalnej AfxThrowFileException.

Uwaga   Zmiennej lOsError stosuje się tylko do obiektów CFile i CStdioFile . Klasa CMemFile nie obsługuje ten kod błędu.

Omówienie CFileException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też AfxThrowFileException

Index