CFileDialog::GetReadOnlyPref

BOOL GetReadOnlyPref ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zaznaczone jest pole wyboru tylko do odczytu w oknie dialogowym; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy zostało zaznaczone pole wyboru tylko do odczytu w Windows standardowych otwieranie pliku i plik zapisany w oknach dialogowych. Pole wyboru tylko do odczytu może być zasłonięte przez ustawienia stylu OFN_HIDEREADONLY w konstruktorze CFileDialog.

Omówie&nie CFileDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CFileDialog::CFileDialog, CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetFileExt

Index