CFile

CFile jest klasą bazową dla Microsoft Foundation classes pliku. Bezpośrednio świadczy usługi wejścia/wyjścia dysku niebuforowanego, binarnych, a pośrednio obsługuje plików tekstowych i plików pamięci poprzez jej klas pochodnych. CFile działa w połączeniu z klasy CArchive do obsługi Serializacja obiektów Microsoft Foundation klas.

Hierarchicznych relacji między tej klasy i jej klas pochodnych umożliwia program działania na wszystkich obiektów plików za pośrednictwem polimorficzna interfejsu CFile . Plik pamięci, na przykład, zachowuje się jak plik dyskowy.

Użyj CFile i jej klas pochodnych dla ogólnego dysku I/O. wykorzystanie ofstream lub innych klas iostream Microsoft dla sformatowanego tekstu wysyłane do pliku na dysku.

Zwykle pliku na dysku jest otwierane automatycznie na budowę CFile i zamknięty na zniszczenie. Funkcje członka statycznego pozwalają na interrogate stanu pliku bez otwierania pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CFile, zobacz artykuł plików w MFC w Visual C++ Programmer's Guide i Obsługa plików w Run-Time Library Reference.

# include lt;afx.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC DRAWCLI | Próbki MFC CHKBOOK

Zobacz też CStdioFile, CMemFile

Index