CEditView::FindText

BOOL FindText ( LPCTSTR lpszFind, BOOL bDalej = ma wartość TRUE, BOOL bCase = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli tekst wyszukiwania znajduje się; inny sposób 0.

Parametry

lpszFind

Tekst do znalezienia.

bDalej

Określa kierunek wyszukiwania. Jeśli TRUE, kierunek wyszukiwania jest w kierunku końca bufora. Jeśli Fałsz, kierunek wyszukiwania jest w kierunku początku buforu.

bCase

Określa, czy wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli TRUE, wyszukiwanie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli Fałsz, wyszukiwanie nie jest rozróżniana wielkość liter.

Uwagi

Wywołanie funkcji FindText do wyszukiwania bufor tekstowy obiektu CEditView . Funkcja przeszukuje tekst w buforze dla tekstu określonego przez lpszFind, począwszy od bieżącego zaznaczenia, w kierunku określoną przez bDaleji z rozróżnianie wielkości liter w określonej przez bCase. Jeśli tekst zostanie znaleziony, ustawia zaznaczenie do znalezionego tekstu i zwraca wartość różną od zera. Jeśli tekst nie zostanie znalezione, funkcja zwraca 0.

Zwykle nie trzeba wywołać funkcję FindText , je+-eli OnFindNext, która wywołuje FindText.

Omówie&nie CEditView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CEditView::OnFind&Next, CEditView::OnReplaceAll, CEditView::OnReplaceSel, CEditView::OnTextNotFound

Index