CEdit::ReplaceSel

nieważne ReplaceSel ( LPCTSTR lpszNewText, BOOL bCanUndo = FALSE );

Parametry

lpszNewText

Wskazuje ciąg zakończony zerem, zawierające tekst zastępczy.

bCanUndo

Aby określić, że ta funkcja może być cofnięte, należy ustawić wartość tego parametru do Prawda . Wartością domyślną jest FALSE.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu zamienić bieżące zaznaczenie w formancie edycji tekstu określonego przez lpszNewText.

Zastępuje tylko fragment tekstu w formancie edycyjnym. Jeśli chcesz zastąpić cały tekst, należy użyć funkcji członek CWnd::SetWindowText.

W przypadku braku bieżącego zaznaczenia, dodaje się tekst zastępczy w bieżącej lokalizacji kursora.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_REPLACESEL w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::SetWindowText

Index