CEdit::GetLine

int GetLine ( int nIndex, LPTSTR lpszBuffer ) Stała;

int GetLine ( int nIndex, LPTSTR lpszBuffer, int nMaxLength ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba bajtów faktycznie kopiowane. Wartość zwracany jest równa 0, jeśli liczba linii określonej przez nIndex jest większa liczba wierszy w formancie edycji.

Parametry

nIndex

Określa numer wiersza do pobrania z wielu linii formantu edycyjnego. Numery wierszy są od zera; wartość 0 określa pierwszy wiersz. Ten parametr jest ignorowany przez formant edycji jednowierszowy.

lpszBuffer

Punkty do buforu, który otrzymuje kopię wiersza. Pierwszy wyraz bufor należy określić maksymalną liczbę bajtów, które mogą być kopiowane do buforu.

nMaxLength

Określa maksymalną liczbę bajtów, które mogą być kopiowane do buforu. GetLine umieszcza tę wartość w pierwszym słowem lpszBuffer przed dokonaniem wywołanie systemu Windows.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać wiersz tekstu z formant edycyjny i umieszcza je w lpszBuffer.

Skopiowany wiersz nie zawiera znak null zakończenie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETLINE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::LineLength, CWnd::GetWindowText

Index