CEdit::FmtLines

BOOL FmtLines ( BOOL bAddEOL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeżeli formatowanie występuje; inny sposób 0.

Parametry

bAddEOL

Określa, czy miękki podział wiersza znaki muszą być umieszczone. Wartość TRUE wstawia znaki; wartość false powoduje usunięcie ich.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawiania włączenia miękki podział wiersza znaki lub wyłączyć w formancie edycji wielu linii. Podział wiersza miękkich składa się z dwóch karetki i wysuwu wiersza dodaje się na końcu wiersza, który zostanie przerwane z powodu zawijania wyrazów. Podział wiersza twardym składa się z jednego powrotu karetki i wysuwu wiersza. Linie, które kończą się podział wiersza twardym nie są dotknięte FmtLines.

System Windows będzie reagować tylko, jeśli obiekt CEdit jest formant edycyjny wielu linii.

FmtLines dotyczy tylko buforu zwrócony przez GetHandle i tekst zwracany przez WM_GETTEXT. Nie ma wpływu na wyświetlanie tekstu w formancie edycji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_FMTLINES w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CEdit |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CEdit::GetHandle, CWnd::GetWindowText

Index