Członkowie klasy CDWordArray

Budowa

CDWordArray Konstrukcje pustą tablicę dla doublewords.

Granice

GetSize Pobiera liczbę elementów w tej tablicy.
GetUpperBound Zwraca największą prawidłowym indeksem.
SetSize Ustawia liczbę elementów mają być zawarte w tej tablicy.

Operacje

FreeExtra Zwalnia pamięć niewykorzystane powyżej bieżącej Górne.
RemoveAll Usuwa wszystkie elementy tej tablicy.

Dostęp elementu

GetAt Zwraca wartość określonego indeksu.
SetAt Ustawia wartość podanym indeksie; Tablica nie mogą rosnąć.
ElementAt Zwraca wartość tymczasowej odniesienie do liczbę w tablicy.
GetData Umożliwia dostęp do elementów w tablicy. Może być NULL.

Uprawy tablicy

SetAtGrow Ustawia wartość podanym indeksie; rośnie tablicy, w razie potrzeby.
Dodaj Dodaje element do końca tablicy; rośnie tablicy, w razie potrzeby.
Dołącz Dołącza innego tablicy tablica; rośnie tablicy, w razie potrzeby.
Kopia Kopiuje innego tablicy do tablicy; rośnie tablicy, w razie potrzeby.

Wstawiania/usunięcia

InsertAt Wstawia element (lub wszystkie elementy tablicy innego) pod określonym indeksem.
RemoveAt Usuwa element na określonego indeksu.

Operatory

operatora] Ustawia lub pobiera element pod określonym indeksem.

Omówie&nie CDWordArray |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index