CDragListBox

Oprócz funkcji Windows pole listy, klasa CDragListBox umożliwia użytkownikowi przesuwać elementy pola listy, takie jak nazwy plików, w polu listy. Pola listy z tej możliwości zezwalać użytkownikom na zamówienie elementów na liście w jakikolwiek sposób jest najbardziej użyteczna do nich. Domyślnie pola listy będzie przenieść element do nowej lokalizacji na liście. Jednakże CDragListBox obiekty mogą być dostosowywane w taki sposób, aby skopiować elementy zamiast przenoszenia.

Formant pola listy skojarzonych z klasą, CDragListBox nie może mieć styl LBS_MULTIPLESELECT lub LBS_SORT . Aby zapoznać się z opisem Style pola listy, zobacz Pole listy stylów.

Aby użyć przeciągnij pole listy w oknie dialogowym istniejących aplikacji, Dodaj formant pola listy do szablonu okno dialogowe Edytor okna dialogowego, a następnie przypisz zmienną (kategorii Control i zmiennej typu CDragListBox ) odpowiadającą formant pola listy w szablonie okno dialogowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania formanty do zmiennych, zobacz skrót do definiowania zmienne dla formantów okna dialogowego w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC TSTCON

Zobacz też CListBox

Index