CDocument::OnSaveDocument

wirtualne BOOL OnSaveDocument ( LPCTSTR lpszPathName );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dokument został pomyślnie zapisany; inny sposób 0.

Parametry

lpszPathName

Punkty do w pełni kwalifikowana ścieżka do której powinien zostać zapisany plik.

Uwagi

Wywoływany przez ram jako część zapisywanie pliku lub Plik Zapisz jako polecenie. Domyślna implementacja tej funkcji otwiera określony plik, wywołuje CObject::Serialize do zapisu danych dokumentu do pliku, a następnie oznacza dokument jako czyste. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz przeprowadzić specjalne przetwarzania, gdy ramach zapisuje dokument. Na przykład może napisać aplikację, gdzie dokumenty stanowią rekordów w bazie danych, zamiast osobnych plików.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocument::OnCloseDocument, CDocument::On&NewDocument, CDocument::OnOpenDocument, CDocument::ReportSaveLoadException, CObject::Serialize

Index