CDocument::GetFile

wirtualnej CFile * GetFile (LPCTSTR lpszFileName, UINT nOpenFlags, CFileException * pError );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CFile.

Parametry

lpszFileName

Ciąg, który jest ścieżką do żądanego pliku. Ścieżka może być względna lub bezwzględna.

pError

Wskaźnik do istniejącego obiektu pliku wyjątek, który wskazuje stan zaawansowania operacji.

nOpenFlags

Tryb udostępniania i dostępu. Określa akcję do wykonania po otwarciu pliku. Można połączyć opcje wymienione w konstruktorze CFile CFile::CFile za pomocą logiczną lub operatora (|). Wymagane są uprawnienia dostępu jeden i opcję jeden udziału; tryby modeCreate i modeNoInherit są opcjonalne.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać wskaźnik do obiektu CFile.

Omówienie CDocument |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate

Index