CDocTemplate::SetServerInfo

nieważne SetServerInfo ( UINT nIDOleEmbedding, UINT nIDOleInPlaceServer = 0, CRuntimeClass * pOleFrameClass = NULL, CRuntimeClass * pOleViewClass = NULL );

Parametry

nIDOleEmbedding

Identyfikator zasobów używanych w przypadku obiektu osadzonego jest otwierany w osobnym oknie.

nIDOleInPlaceServer

Identyfikator zasobów, używana, gdy obiekt osadzony jest aktywowana w miejscu.

pOleFrameClass

Wskaźnik do struktury CRuntimeClass zawierających informacje klasy obiektu okna ramki utworzone podczas aktywacji w miejscu.

pOleViewClass

Wskaźnik do struktury CRuntimeClass zawierających informacje klasy obiektu widoku, utworzony podczas aktywacji w miejscu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do identyfikowania zasobów, które będą używane przez aplikację serwera, gdy użytkownik zażąda aktywacji obiektu osadzonego. Zasoby te składają się z menu i tabele akceleratora. Ta funkcja nazywa się zazwyczaj w InitInstance aplikacji.

Menu skojarzone ze nIDOleInPlaceServer zawiera separatory, umożliwiające menu serwer, aby scalić w menu kontener. Aby uzyskać więcej informacji na temat scalania menu serwera i kontenera, zobacz artykuł menu i zasobów (OLE) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMultiDocTemplate::CMultiDocTemplate, CDocTemplate::SetContainerInfo, CWinApp::InitInstance

Index