CDocTemplate::SetContainerInfo

nieważne SetContainerInfo ( UINT nIDOleInPlaceContainer );

Parametry

nIDOleInPlaceContainer

Identyfikator zasobów używanych podczas aktywacji obiektu osadzonego.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustawienia zasobów, gdy obiekt OLE 2 jest miejscem aktywowany. Zasoby te mogą obejmować menu i tabele akceleratora. Ta funkcja nazywa się zazwyczaj w funkcji CWinApp::InitInstance aplikacji.

Menu skojarzone ze nIDOleInPlaceContainer zawiera separatory, które umożliwiają menu aktywnego elementu w miejscu do scalenia z menu aplikacji kontenera. Aby uzyskać więcej informacji na temat scalania menu serwera i kontenera, zobacz artykuł menu i zasobów (OLE) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocTemplate::SetServerInfo, CWinApp::InitInstance, CMultiDocTemplate::CMultiDocTemplate

Index