CDocTemplate::CreateOleFrame

CFrameWnd * CreateOleFrame (CWnd * pParentWnd, CDocument * pDoc, BOOL bCreateView );

Wartość zwracany

Wskaźnik, aby oknie ramki w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik, aby oknie nadrzędnym ramki.

pDoc

Wskaźnik do dokumentu, do którego powinna odnosić się nowe okno ramki OLE.

bCreateView

Określa, czy widok jest tworzony wraz z ramki.

Uwagi

Tworzy okno ramek OLE. Jeśli bCreateView jest równe zero, tworzony jest pusta ramka.

Omówie&nie CDocTemplate |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDocTemplate::Create&NewFrame, COleDocument, COleIPFrameWnd

Index