CDocObjectServerItem

Klasa CDocObjectServerItem, pochodzące z COleServerItem, implementuje zleceń serwera OLE specjalnie dla serwerów obiektów DocObject.

CDocObjectServerItem definiuje funkcje składowe wykonać: OnHide, OnOpeni metodzie OnShow.

Aby użyć CDocObjectServerItem, zapewnić, że zastępowanie OnGetEmbeddedItem w Twojej COleServerDoc-pochodną klasy zwraca nowy obiekt CDocObjectServerItem . Jeśli trzeba zmienić dowolne funkcje w element, można utworzyć nową instancję własne CDocObjectServerItem-klasy.

Dalsze informacje o DocObjects patrz CDocObjectServer i COleCmdUI w MFC klasy Library Reference. Zobacz także Pierwsze kroki w Internecie: aktywne dokumenty i Aktywnych dokumentów w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdocobj.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServer, COleDocObjectItem

Index