CDocObjectServer

Klasa CDocObjectServer implementuje dodatkową interfejsy OLE potrzebne do normalnego serwera COleDocument w pełni serwer obiektów DocObject: IOleDocument, IOleDocumentView, IOleCommandTargeti IPrint. CDocObjectServer pochodzi z CCmdTarget i ściśle współpracuje z COleServerDoc narazić interfejsy.

Dokument serwera obiektów DocObject może zawierać obiekty CDocObjectServerItem , które stanowią interfejs serwera obiektów DocObject elementów.

Aby dostosować serwera obiektów DocObject, czerpią swoją własną klasę z CDocObjectServer i zastąpić jej widoku ustawień funkcji, OnActivateView, OnApplyViewStatei OnSaveViewState. Użytkownik będzie musiał podać nową instancję klasy w odpowiedzi na zaproszenie ram.

Dalsze i&nformacje o DocObjects patrz CDocObjectServerItem i COleCmdUI w MFC klasy Library Reference. Również seenbsp; Pierwsze kroki w Internecie: aktywne dokumenty i aktywnych dokumentów programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdocobj.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CDocObjectServerItem

Index