CDialogBar

Klasa CDialogBar oferuje funkcjonalność systemu Windows okno dialogowe niemodalny w bar kontrolnych. Pasek okno dialogowe przypomina okno dialogowe, że zawiera on standardowych formantów systemu Windows, które użytkownik może karcie między. Innym podobieństwo jest utworzyć szablon okna dialogowego do reprezentowania na pasku okna dialogowego.

Tworzenie i używanie na pasku okna dialogowego jest podobna do tworzenia i korzystania z obiektu CFormView . Najpierw użyj okno dialogowe Edytor (opisane w podręczniku programu Visual C++ użytkownika) do definiowania szablonu okna dialogowego styl WS_CHILD i nie inny styl. Szablon nie może mieć styl WS_VISIBLE. W kodzie aplikacji Wywołaj konstruktora do konstruowania obiektu CDialogBar , a następnie wywołaj Utwórz , aby utworzyć okna dialogowego pasek i dołączyć go do obiektu CDialogBar.

Aby uzyskać więcej informacji o CDialogBar, zobacz artykuł Okno dialogowe pasek tematy w Visual C++ Programmer's Guide i techniczne 31 Uwaga, paski kontroli.

# include lt;afxext.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC CTRLBARS

Zobacz też CFormView, CControlBar

Index