CDialogBar::Create

BOOL Tworzenie ( CWnd * pParentWnd, LPCTSTR lpszTemplateName, UINT nStyle, UINT nID );

BOOL Tworzenie ( CWnd * pParentWnd, UINT nIDTemplate, UINT nStyle, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pParentWnd

Wskaźnik nadrzędnego obiektu CWnd.

lpszTemplateName

Wskaźnik nazwę obiektu CDialogBar okno dialogowe zasób szablonu.

nStyle

Styl wyrównania na pasku okna dialogowego. Obsługiwane są następujące style:

nID

Identyfikator formantu na pasku okna dialogowego.

nIDTemplate

Identyfikator zasobu obiektu CDialogBar okno dialogowe szablonu.

Uwagi

Ładuje okno dialogowe szablonu zasobu określonego przez lpszTemplateName lub nIDTemplate, tworzy okno dialogowe pasek, ustawia styl i kojarzy ją z obiektu CDialogBar.

Jeśli określisz, CBRS_TOP lub CBRS_BOTTOM wyrównanie, szerokość słupka okna dialogowego jest, aby oknie ramki i jej wysokość jest zasobu określonego przez nIDTemplate. Jeśli określisz, CBRS_LEFT lub CBRS_RIGHT wyrównanie, wysokość paska okno dialogowe jest, aby oknie ramki i jej szerokość jest zasobu określonego przez nIDTemplate.

Omówie&nie CDialogBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialogBar::CDialogBar

Index