CDialog::OnInitDialog

wirtualne BOOL OnInitDialog ( );

Wartość zwracany

Określa, czy aplikacja ma ustawiony fokus do jednego z formantów w oknie dialogowym. Jeśli OnInitDialog zwraca wartość różną od zera, system Windows konfiguruje fokus do pierwszego formantu w oknie dialogowym. Aplikacja może zwracać 0, tylko, jeżeli ona wyraźnie wyznaczyła fokus do jednego z formantów w w oknie dialogowym.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w odpowiedzi na komunikat WM_INITDIALOG . Ta wiadomość jest wysyłana do okna dialogowego podczas rozmowy Utwórz, CreateIndirectlub DoModal , występujące bezpośrednio przed wyświetleniem okna dialogowego.

Zastąpić tę funkcję Państwa, jeśli trzeba wykonać, specjalnego przetwarzania, gdy okno dialogowe jest inicjowany. W zastąpiona wersja pierwsze wywołanie klasy bazowej OnInitDialog ale pominąć wartość zwracany. Można zwykle zwróci TRUE z funkcji zastąpiona Państwa.

Windows wywołuje funkcję OnInitDialog za pośrednictwem procedury standardowe globalnego okno dialogowe wspólne dla wszystkich okien dialogowych Biblioteka klas Microsoft Foundation, a nie za pomocą mapy wiadomość tak nie trzeba wpisie mapy wiadomości dla tej funkcji członek.

Omówie&nie CDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDialog::Create, CDialog::CreateIndirect, WM_INITDIALOG

Index