CDC::TextOut

wirtualne BOOL TextOut ( int x, int y, LPCTSTR lpszString, int nCount );

BOOL TextOut ( int x, int y, St&ała CStringamp; str );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędną x punktu początkowego tekstu.

y

Określa logiczne współrzędna y punktu początkowego tekstu.

lpszString

Punkty na ciąg znaków, należy wyciągnąć.

nCount

Określa liczbę bajtów w ciągu.

str

Obiekt CString , który zawiera znaków, które mają być rysowane.

Uwagi

Zapisuje ciąg znaków w określonej lokalizacji przy użyciu aktualnie wybranej czcionki.

Pochodzenie znaku znajdują się w lewym górnym rogu komórki znaków. Domyślnie bieżąca pozycja nie jest używany lub aktualizowane przez funkcję.

Jeżeli aplikacji musi zaktualizować bieżącą pozycję, gdy wywołuje TextOut, aplikacja może wywołać funkcję Państwa SetTextAlign z nFlags ustawiony na TA_UPDATECP. Jeśli ta flaga będzie ustawiona, Windows pomija parametry x i y na kolejne wywołania TextOut, zamiast przy użyciu bieżącej pozycji.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::ExtTextOut, CDC::GetTextExtent, CDC::SetTextAlign, CDC::SetTextColor, CDC::TabbedTextOut, :: TextOut

Index