CDC::SetWindowOrg

CPoint SetWindowOrg ( int x, int y );

CPointSetWindowOrg (pkt,pkt);

Wartość zwracany

Poprzednie pochodzenia okna jako obiekt CPoint.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędnej x pochodzenia nowego okna.

y

Określa logiczne współrzędna y pochodzenia nowego okna.

punkt

Określa współrzędne logiczne pochodzenia nowego okna. Można przekazać struktury punkt lub obiekt CPoint dla tego parametru.

Uwagi

Ustawia okno pochodzenia kontekstu urządzenia. Okna, wraz z wziernika kontekstu urządzenia definiuje, jak GDI mapuje punktów w logicznym układzie współrzędnych do punktów w układzie współrzędnych urządzenia.

Pochodzenie okna oznacza punkt w logicznym układzie współrzędnych, z którego GDI mapuje pochodzenia wziernika, punkt w układzie współrzędnych urządzenie, określone przez funkcję SetWindowOrg . Interfejs GDI mapy wszystkich innych punktów według tego samego procesu wymagane do mapowania pochodzenia okno pochodzenia WZIERNIKA. Na przykład wszystkie punkty w okręgu wokół punktu pochodzenia okno będzie w okręgu wokół punktu pochodzenia WZIERNIKA. Podobnie wszystkie punkty w wierszu, która przechodzi przez pochodzenia okno będzie linia, która przechodzi przez pochodzenia WZIERNIKA.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPoint, punkt CDC::GetWindowOrg

Index