CDC::SetWindowExt

wirtualne CSize SetWindowExt ( int cx, int cy );

wirtualne CSize SetWindowExt ( rozmiar rozmiar );

Wartość zwracany

Poprzednie zakresów okna (w jednostkach logicznych) jako obiekt CSize . Jeśli wystąpi błąd, współrzędne x i y zwracany obiekt CSize są zarówno ustawioną na 0.

Parametry

cx

Określa x wielkości (w jednostkach logicznych) okna.

cy

Określa y wielkości (w jednostkach logicznych) okna.

rozmiar

Określa x - i y zakresów (w jednostkach logicznych) okna.

Uwagi

Ustawia zakresów x i y okno skojarzonego z kontekstu urządzenia. Okna, wraz z wziernika kontekstu urządzenia definiuje, jak GDI mapuje punktów w logicznym układzie współrzędnych do punktów w układzie współrzędnych urządzenia.

Ustawienie następujących trybów mapowania wywołania funkcji SetWindowExt i SetViewportExt są ignorowane:

Po wybraniu trybu MM_ISOTROPIC , aplikacja musi wywoływać funkcję Państwa SetWindowExt przed wywołaniem metody SetViewportExt.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::GetWindowExt, CDC::SetViewportExt, CSize

Index