CDC::SetViewportExt

wirtualne CSize SetViewportExt ( int cx, int cy );

wirtualne CSize SetViewportExt ( rozmiar rozmiar );

Wartość zwracany

Poprzednie zakresów wziernika jako obiekt CSize . Gdy wystąpi błąd, współrzędne x i y zwracany obiekt CSize są zarówno ustawioną na 0.

Parametry

cx

Określa zakres x wziernika (w jednostkach urządzenia).

cy

Określa zakres y wziernika (w jednostkach urządzenia).

rozmiar

Określa zakresów x i y wziernika (w jednostkach urządzenia).

Uwagi

Ustawia zakresów x i y wziernika kontekstu urządzenia. Okienko ekranu, wraz z okna kontekstu urządzenia definiuje, jak GDI mapuje punktów w logicznym układzie współrzędnych do punktów w układzie współrzędnych rzeczywiste urządzenie. Innymi słowy definiują, jak GDI konwertuje współrzędne logiczne urządzenie współrzędne.

Ustawione następujące tryby mapowanie, wzywa do SetWindowExt i SetViewportExt są ignorowane:

MM_HIENGLISH MM_LOMETRIC
MM_HIMETRIC MM_TEXT
MM_LOENGLISH MM_TWIPS

Po wybraniu trybu MM_ISOTROPIC , aplikacja musi wywoływać funkcję Państwa SetWindowExt przed wywołuje SetViewportExt.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetWindowExt, CSize, CDC::GetViewportExt

Index