CDC::SetPixelV

BOOL SetPixelV(int x, int y, COLORREF crColor);

BOOL SetPixelV ( pkt pkt, COLORREF crColor );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

x

Określa współrzędną x w jednostkach logicznych, wskaż należy ustawić.

y

Określa współrzędną y w jednostkach logicznych, wskaż należy ustawić.

crColor

Określa kolor ma być używany do malowania punktu.

punkt

Określa logiczne - współrzędnych x i y-punktu mają zostać ustalone. Można przekazać strukturą danych punktu lub obiekt CPoint dla tego parametru.

Uwagi

Ustawia piksela na określonych współrzędnych na najbliższy przybliżenie określonego koloru. Punkt może być zarówno w regionie odcinania, jak i w widocznej części powierzchni urządzenia. Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję Państwa. Aby uzyskać więcej informacji zobacz zdolności RC_BITBLT w funkcji członek CDC::GetDeviceCaps . SetPixelV jest szybsza niż SetPixel ponieważ nie trzeba zwracać wartość koloru punktu faktycznie malowane.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::GetDeviceCaps, CDC::SetPixel, :: SetPixelV

Index