CDC::SetOutputDC

wirtualne nieważne SetOutputDC ( HDC hDC );

Parametry

hDC

Kontekstu urządzenia Windows.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić kontekstu urządzenia wyjściowego, m_hDC. Tego Państwa funkcja może zostać wywołana tylko, gdy kontekstu urządzenia nie został dołączony do obiektu CDC . Ta funkcja Członkowskie ustawia m_hDC , ale nie dołączyć kontekstu urządzenia do obiektu CDC.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseAttribDC, CDC::ReleaseOutputDC, CDC::m_hDC

Index