CDC::SetColorAdjustment

BOOL SetColorAdjustment ( const COLORADJUSTMENT * lpColorAdjust );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpColorAdjust

Punkty COLORADJUSTMENT struktury danych zawierające wartości dopasowania kolorów.

Uwagi

Ustawia wartości korekty kolorów dla kontekstu urządzenia przy użyciu określonej wartości. Aby dopasować kolor wejściowy bitmapy źródła dla wywołań funkcji członek CDC::StretchBlt po wybraniu trybu PÓŁTONÓW używane są wartości dostosowania kolorów.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::SetStretchBltMode, CDC::StretchBlt, :: StretchDIBits

Index