CDC::LPtoDP 

nieważne LPtoDP ( LPPOINT lpPoints, int nCount = 1 ) Stała;

nieważne LPtoDP ( LPRECT lpRect ) Stała;

nieważne LPtoDP ( LPSIZE lpSize ) Stała;

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy punktów. Każdy punkt w tablicy jest strukturą punktu lub obiekt CPoint.

nCount

Liczba punktów w tablicy.

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect . Ten parametr jest używany w przypadku wspólnych mapowania prostokąt z logicznej jednostki urządzenia.

lpSize

Punkty do struktury rozmiar lub obiektu CSize.

Uwagi

Konwertuje jednostki logiczne urządzenie jednostek. Funkcja mapuje współrzędne każdego punktu lub wymiarów rozmiaru, od GDI w logicznym układzie współrzędnych w układzie współrzędnych urządzenia. Konwersja zależy od bieżącego trybu mapowania i ustawienia pochodzenie i zakresy urządzenia okna i wziernika.

Współrzędne x i y punkty są 2-bajtowe liczby całkowite podpisane w zakres –32, 768 do 32 767. W przypadkach, gdy tryb mapowania spowodowałoby wartości większe niż te limity system ustawia wartości –32 768 i 32 767, odpowiednio.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::DPtoLP, CDC::HIMETRICtoLP, :: LPtoDP, CDC::GetWindowOrg, CDC::GetWindowExt

Index