CDC::FillRg&nnbsp;

BOOL FillRgn ( CRgn * pRgn, CBrush * Ustawienie pBrush );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

pRgn

Wskaźnik regionu, aby być wypełnione. Współrzędne dla danego regionu są określone w jednostkach urządzenia.

ustawienie pBrush

Identyfikuje pędzla do wypełnienia regionu.

Uwagi

Wypełnia regionu określonego przez pRgn z pędzla określonego przez Ustawienie pBrush.

Pędzel albo musi zostać utworzony, przy użyciu CBrush Członkowskie funkcji CreateHatchBrush, CreatePatternBrush, CreateSolidBrush, lub być pobrana przez GetStockObject.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::PaintRgn, CDC::FillRect, CBrush, CRgn, :: FillRgn

Index