CDC::DrawIco&nnbsp;

BOOL DrawIcon ( int x, int y, HICON hIcon );

BOOL DrawIcon ( pkt pkt, HICON hIcon );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja ukończone pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu ikony.

y

Określa logiczne współrzędna y lewym górnym rogu ikony.

hIcon

Identyfikuje uchwyt tę ikonę, aby wyciągnąć.

punkt

Określa logiczne - współrzędnych x i y-z lewym górnym rogu ikony. Można przekazać struktury punkt lub obiekt CPoint dla tego parametru.

Uwagi

Rysuje ikona na urządzeniu reprezentowane przez bieżący obiekt CDC . Funkcja umieszcza ikony lewy górny róg w lokalizacji określonej przez x i y. Lokalizacja podlega bieżący tryb mapowania kontekstu urządzenia.

Zasobu ikonę musi mieć wcześniej załadowane przy użyciu funkcji CWinApp::LoadIcon, CWinApp::LoadStandardIconlub CWinApp::LoadOEMIcon. Jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy wybrać tryb mapowania MM_TEXT.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWinApp::LoadIcon, CWinApp::LoadStandardIcon, CWinApp::LoadOEMIcon, CDC::GetMapMode, CDC::SetMapMode, :: DrawIcon, pkt

Index