CDC::DrawFrameControl

BOOL DrawFrameControl (LPRECT lpRect, UINT nType, UINT nState );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT zawiera logicznej współrzędne prostokąt.

nType

Określa typ formantu ramki, aby rysować. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

nState

Określa stan początkowy kontroli ramki. Zobacz sekcję Spostrzeżenia w tabeli wartości parametru:

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby narysować formant ramce określonego typu i styl.

Użyj wartości &nState DFCS_ADJUSTRECT do adjustnbsp; prostokąta obwiedni wyłączenie krawędzi otaczającego przycisku wypychania. Jeden lub więcej z następujących wartości może służyć do ustawiania stanu kontroli należy wyciągnąć:

W kilku przypadkach nState zależy od parametru nType . Poniższa lista przedstawia relację między cztery wartości nType i nState:

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu API systemu Windows DrawFrameControl, zobacz :: DrawFrameControl w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  :: DrawFrameControl

Index