CDC::DrawEdge

BOOL DrawEdge (LPRECT lpRect, UINT nEdge, UINT nFlags );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Wskaźnik do struktury RECT zawiera logicznej współrzędne prostokąt.

nEdge

Określa typ wewnętrzna i zewnętrzna krawędź, aby rysować. Ten parametr musi być kombinacją jedna flaga wewnętrzna transgranicznych i jedna Flaga zewnętrznej granicy. Zobacz sekcję Spostrzeżenia w tabeli typy parametrów.

nFlags

Flagi, które określają typ obramowania wyciągnąć. Zobacz sekcję Spostrzeżenia w tabeli wartości parametru:

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby narysować krawędzi prostokąta określonego typu i styl.

Flagi obramowanie wewnętrzne i zewnętrzne są następujące:

Parametr nEdge musi być kombinacją jeden wewnętrzny i jedna Flaga granicy zewnętrznej. Parametr nEdge można określić jedną z następujących flag:

Wyróżnia się następujące rodzaje parametr nFlags :

Linie ukośne flagi BF_RECT określić punkt końcowy wektora przez parametr prostokąt.

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu API systemu Windows DrawEdge, zobacz :: DrawEdge w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  ::DrawEdge

Index