CDC::DPtoLP 

nieważne DPtoLP ( LPPOINT lpPoints, int nCount = 1 ) Stała;

nieważne DPtoLP ( LPRECT lpRect ) Stała;

nieważne DPtoLP ( LPSIZE lpSize ) Stała;

Parametry

lpPoints

Punkty do tablicy punkt struktur lub CPoint obiektów.

nCount

Liczba punktów w tablicy.

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect . Ten parametr jest używany w prostym przypadku konwersji jednego prostokąta z punkty urządzenia logiczne punkty.

lpSize

Wskazuje rozmiar struktury lub obiekt CSize.

Uwagi

Konwertuje urządzenia jednostki jednostki logiczne. Funkcja mapuje współrzędne każdego punktu lub wymiaru o rozmiarze, z układu współrzędnych urządzenia do interfejsu GDI w logicznym układzie współrzędnych. Konwersja zależy od bieżącego trybu mapowania i ustawienia pochodzenie i zakresy dla urządzenia okna i wziernika.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDC::LPtoDP, CDC::HIMETRICtoDP, :: DPtoLP, punkt, RECT, CDC::GetWindowExt, CDC::GetWindowOrg

Index