CDC::AddMetaFileComment

BOOL AddMetaFileComment ( UINT nDataSize, Stała BAJT * pCommentData );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

nDataSize

Określa długość buforu komentarz w bajtach.

pCommentData

Punkty do buforu, który zawiera komentarz.

Uwagi

Kopiuje komentarz z buforu do określonego metaplik rozszerzony format. Komentarz może zawierać jakichkolwiek prywatnych informacji — na przykład powstała źródła obrazu i datę. Komentarz należy rozpocząć z podpisem aplikacji, a następnie przez dane. Komentarzy nie powinna zawierać dane specyficzne dla pozycji. Dane specyficzne dla pozycji określa położenie rekordu, a nie powinno być uwzględnione ponieważ jeden metapliku może być osadzony w innym metapliku. Ta funkcja może być używana tylko z rozszerzone metapliki.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMetaFileDC::CreateEnhanced, :: GdiComment

Index