CDC::AbortDoc

int AbortDoc ( );

Wartość zwracany

Wartość większa niż lub równa 0, jeśli kończy się pomyślnie, lub wartość ujemną, jeśli wystąpił błąd. Na poniższej liście przedstawiono wspólne wartości błędów i ich znaczeń:

Uwagi

Kończy bieżące zadanie drukowania i Kasuje wszystko, którym aplikacja została napisana do urządzenia od czasu ostatniego wywołania funkcji członek StartDoc.

Ta funkcja Członkowskie zastępuje ewakuacji drukarki ABORTDOC.

AbortDoc powinna być używana do zakończenia następujące:

Jeżeli aplikacji napotka błąd drukowania lub anulowane operację drukowania, nie musi próbować zakończyć operację za pomocą EndDoc lub AbortDoc funkcje składowe klasy CDC. Interfejs GDI automatycznie kończy operację przed zwróceniem wartości błędu.

Jeśli aplikacja wyświetla okno dialogowe umożliwiające użytkownikowi anulować operację drukowania, należy wywołać AbortDoc przed zniszczeniem okno dialogowe.

Jeśli drukowanie Menedżera był używany do uruchamiania zadania drukowania, wywołanie AbortDoc usuwa zadanie buforu całego — drukarki odbiera nic. Jeśli drukowanie menedżera nie był używany do uruchamiania zadania drukowania, dane mogą zostały wysłane do drukarki przed AbortDoc została wywołana. W takim przypadku sterownik drukarki będzie mieć zresetują drukarki (jeśli możliwe) i zamknięte zadania drukowania.

Omówie&nie CDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::StartDoc, CDC::EndDoc, CDC::SetAbortProc

Index